menuankieta

Gdzie Państwo spędzili wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 281071 osób
  • Do końca roku: 339 dni
  • Do wakacji: 151 dni
Poniedziałek, 2015-01-26
Imieniny:
Lutosława, Normy

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 


PRZETARG

 

Sobótka: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce- ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w roku szkolnym 2014-2015

Numer ogłoszenia: 282928 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167211 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 71 316 29 14, faks 71 316 29 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole Publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce- ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w roku szkolnym 2014-2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wraz z rozładunkiem artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce. 3.2 Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy codziennie w godzinach od 6.30 do 7.30 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność: Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. budynek Przedszkola Nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49, 55-050 Sobótka. Zakres ilościowy oraz asortyment został określony w opisie przedmiotu zamówienia - formularzu ofertowo - cenowym, stanowiącym Załączniki nr 1a- 1c do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy ilościowego zakresu opisanego przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załączniki nr 1a- 1c do SIWZ, z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych, za co nie ponosi odpowiedzialności. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb. Każdorazowa wielkość partii dostawy uzgadniana będzie telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym Wykonawcy sprawne i terminowe zrealizowanie zamówienia. W zamówieniach tych Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będą jednorazowo na koniec miesiąca, na podstawie dokonywanych zamówień. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ilości zamawianych artykułów żywnościowych oraz ceny jednostkowej. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. CZĘŚĆ A: Artykuły spożywcze - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1a do SIWZ. CZĘŚĆ B: Warzywa i owoce - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1b do SIWZ. CZĘŚĆ C: Pieczywo określony został w Załączniku nr 1c do SIWZ. W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części od A Zamawiający będzie składał zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 7.30 w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części B, C Zamawiający będzie składał zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem w godz 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 12.00 w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia: Dostarczane warzywa i owoce muszą być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i pleśni, jednolite pod względem wielkości. Artykuły dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi: a) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna. b) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków. c) Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków. d) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. e) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami. Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły i produkty spożywcze spełniające wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej. Dostarczane produkty nie mogą przekraczać daty ważności do spożycia, powinny być dostarczane w ich początkowym okresie gwarancji. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe własnymi środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne i na własny koszt. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Przedszkola Nr 1 w Sobótce na okres do następnej dostawy. Określona ilość artykułów spożywczych jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości produktów. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości artykułów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy. W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części Zamawiający użył nazwy własnej dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych równoważnych tj. takich samych lub zbliżonych. 3.3 Wymagania stawiane wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje dostarczenie produktów wymienionych w poszczególnych pakietach do bloków żywieniowych na koszt Wykonawcy zadania w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie sumaryczne (w pełnym wymiarze), jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie istniało w okresie realizacji umowy. Każdy artykuł spożywczy musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie. Wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą należytej jakości oraz że będą dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Zgodnie z art.26 ust.3 Ustawy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych produktów. Produkty żywnościowe będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom i standardom dopuszczającym je do sprzedaży i spożycia, w przypadku mięsa i przetworów świeżych, nie mrożonych wymagane jest dopuszczenie ich do spożycia przez lekarza weterynarii. Miejscem dostaw produktów żywnościowych jest stołówka. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, częściami, w oparciu o telefoniczne lub pisemne zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, codziennie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Transport, opakowania oraz produkty muszą spełniać wymogi HACCP Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonego pakietu) poda ceny jednostkowe na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego pakietu. Rozliczenie z tytułu dostarczanych produktów żywnościowych będzie następować na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za okres 1 miesiąca faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z punktem 17 SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1   Nazwa: Art. spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. MINIMAX TOMASZ MIELCZAREK, ul.Wrocławska 106, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138089,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 140167,80

Oferta z najniższą ceną: 140167,80 / Oferta z najwyższą ceną: 140167,80

Waluta: PLN.

Część NR: 2   Nazwa: warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU MINIMAX Tomasz Mielczarek, ul.Wrocławska 106, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24185,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24014,88

Oferta z najniższą ceną: 24014,88 / Oferta z najwyższą ceną: 24014,88

Waluta: PLN.

Część NR: 3   Nazwa: pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU MINIMAX Tomasz Mielczarek, ul.Wrocławska 106, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11279,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 11279,29

Oferta z najniższą ceną: 11279,29 / Oferta z najwyższą ceną: 11279,29

Waluta: PLN. 

 

  Nasz adres mailowy:

przedszkole1sobotka@gmail.com

Pliki do pobrania