menuankieta

Gdzie Państwo spędzili wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 242818 osób
  • Do końca roku: 130 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni
Sobota, 2014-08-23
Imieniny:
Apolinarego, Miły

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

PRZETARG

 

P-1.271.1.2014                                                                                                                                                                                                   Sobótka, 18.08.2014 r.
Adresaci wg rozdzielnika
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego na zadanie: „ Dotyczy artykułów spożywczych do
Przedszkola Nr1 w Sobótce ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w roku szkolnym
2014-2015 .”
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
( Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. zwanej dalej Ustawą ). Zamawiający tj.
Przedszkole Nr 1 w Sobótce informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone rzez Wykonawcę:
Cześć B - PPHU MINIMAX MIELCZAREK, ul. Romana Zmorskiego 8, 55-050
Sobótka
Uznanie wyboru:
Wybrana oferta nr 1 jest jedyną w części B, spełniającą wymagania ustanowione przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zwanej dalej SIWZ
). Cena oferty brutto: 25 387,68 zł. Liczba pkt. w którym cena w części B wynosi 100.
Cześć C - PPHU MINIMAX MIELCZAREK, ul. Romana Zmorskiego 8, 55-050
Sobótka
Uznanie wyboru:
Wybrana oferta nr 2 jest jedyną w części C, spełniającą wymagania ustanowione przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zwanej dalej SIWZ
). Cena oferty brutto: 12 045,02 zł. Liczba pkt. w którym cena w części C wynosi 100.
Cześć A - PPHU MINIMAX MIELCZAREK, ul. Romana Zmorskiego 8, 55-050
Sobótka
Uznanie wyboru:
Wybrana oferta nr 3 jest jedyną w części A, spełniającą wymagania ustanowione przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zwanej dalej SIWZ
). Cena oferty brutto: 148 822,81 zł. Liczba pkt. w którym cena w części A wynosi
100.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Art.91 ust.1 Ustawy oraz Kodeks Cywilny.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. W trakcie oceny komisja stwierdziła
ważność 3 ofert. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określonej
w Ustawie - dział VI „ Środki ochrony prawnej „. Wobec czynności podjętych przez
zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, można
wnieść odwołanie do zamawiającego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności do zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia.

 

 

  Nasz adres mailowy:

przedszkole1sobotka@gmail.com

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo